Colaboración

ELS NOSTRES FUNDADORS I COL·LABORADORS:

Convidem als centres, associacions o grups, interessats en el coneixement tradicional de l’hinduisme, a col·laborar amb nosaltres.

Junts podem organitzar programes, esdeveniments, seminaris, xerrades, lectures de textos clàssics (el ioga sutras, el Bhagavad Gita, els Upanishads etc) i sessions de pràctica. El coneixement clàssic i tradicional de l’hinduisme constitueix la base filosòfica i espiritual de Ioga, tradició de Tantra, Mantres, Deïtats i el seu simbolisme, Kundalini i Chakras o qualsevol altre tema, relacionat amb la realització i la pràctica espiritual. 

També pots col·laborar amb la teva aportació personal com un voluntari ajudant en projectes o amb una donació per a cobrir les despeses d’Associació.

Per a més informació, consultes i propostes: shiva.shakti.om.bcn@gmail.com

Gràcies, sarva mangalam

NUESTROS FUNDADORES Y COLABORADORES:

Invitamos a los centros, asociaciones o grupos, interesados en el conocimiento tradicional del hinduismo, a colaborar con nosotros.

Juntos podemos organizar programas, eventos, seminarios, charlas, lecturas de textos clásicos (los Yoga sutras, el Bhagavad Gita, los Upanishads etc) y sesiones de práctica.

El conocimiento clásico y tradicional del hinduismo constituye la base filosófica y espiritual de Yoga, tradición de Tantra, Mantras, Deidades y su simbolismo, Kundalini y chakras o cualquier otro tema, relacionado con la realización y práctica espirituales.

También puedes colaborar con tu aportación personal como un voluntario ayudando en proyectos o con una donación para cubrir los gastos de la Asociación.

Para más información, consultas y propuestas: shiva.shakti.om.bcn@gmail.com

Gracias, sarva mangalam

OUR FOUNDERS AND COLLABORATORS:

We invite centers, associations or groups, interested in the traditional knowledge of Hinduism, to collaborate with us. Together we can organize programs, events, seminars, talks, readings of classical texts (the Yoga sutras, the Bhagavad Gita, the Upanishads etc) and practice sessions.

The classical and traditional knowledge of Hinduism constitutes the philosophical and spiritual basis of Yoga, tradition of Tantra, Mantras, Deities and their symbolism, Kundalini and chakras or any other subject, related to spiritual realization and practice.

You can also collaborate with your personal contribution as a volunteer helping in projects or with a donation to cover the expenses of the Association.

For more information, inquiries and proposals: shiva.shakti.om.bcn@gmail.com

Thank you, sarva mangalam

final-logo-fondoblanco